Свят

България ще се изправи пред съда на ЕС

Страната ни не е изпълнила задълженията си

Европейската комисия предава България на съда на Европейския съюз. Причината за това е националната морска стратегия.

Еврокомисията призова България да спази задължението си за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО).
Целта на тази директива е да се постигне по-ефективното опазване на морската среда в цяла Европа, отбелязва БНТ.

България
Страната ни не е изпълнила задълженията си

В нея е предвидено задължение за държавите членки до 15 октомври 2018 г. да представят на Комисията актуализирана информация относно изготвените от тях първоначални оценки, определянето на добро екологично състояние и напредъка в изпълнението на екологичните цели.

Целта, заложена в Рамковата директива за морска стратегия, е до 2020 г. да се постигне добро екологично състояние на морските води в ЕС и да се осигури защита на ресурсите, от които зависят свързаните с морето икономически и социални дейности.

Тази директива представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие (биологични видове, местообитания и екосистеми), тъй като съдържа изрична регулаторна цел за поддържане на биологичното разнообразие като основен фактор за постигане на добро екологично състояние.

За да се постигне добро екологично състояние, всяка държава-членка е длъжна да разработи стратегия за морските си води (морска стратегия). Морските стратегии трябва редовно да се актуализират, като на всеки шест години те се преразглеждат и съответната информация се докладва на Комисията.

Комисията призова България да изпълни задължението за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия в два случая: с официално уведомително писмо, изпратено до българските компетентни органи през март 2019 г., и с мотивирано становище от октомври 2019 г. Тъй като това задължение все още не е изпълнено, Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС, пише bnr.bg.

loading...

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.